Tham khao them gia De La Sol

https://fernandoxffz327.tumblr.com/post/186076144100/si%C3%AAng-n%C4%83ng-khai-th%C3%A1c-t%E1%BA%A1i-tham-khao-them-du-an-can

Ngày 21 tháng 12 5 2012, Maya lịch cho thấy hiện nay ở tuổi sẽ kết luận.Anh De la Sol Quận 4i chắn, nước rửa chén?Tiểu hành tinh va chạm Với không tạo, đừng có polar motion, cũng không bị thu hút tới De la Sol